GB/T 7246-1987波形弹簧垫圈

GB/T 7246-1987波形弹簧垫圈-紧固云

GB/T 7246-1987

波形弹簧垫圈

Wave Single coil spring lock washers

GB/T 7246-1987波形弹簧垫圈尺寸图-紧固云
尺寸规格 规格X(P)
标准数据
  • Φ3-Φ5
  • Φ6-Φ10
  • Φ12-Φ16
  • Φ18-Φ22
  • Φ24-Φ30
(mm)
d min
d max
H min
H max
h min
h max
b min
b max
Φ3
3.1
3.4
1.1
1.3
0.52
0.68
0.9
1.1
Φ4
4.1
4.4
1.2
1.4
0.7
0.9
1.1
1.3
Φ5
5.1
5.4
1.5
1.7
1
1.2
1.4
1.6
Φ6
6.1
6.68
2
2.2
1.2
1.4
1.9
2.1
Φ8
8.1
8.68
2.45
2.75
1.5
1.7
2.35
2.65
Φ10
10.2
10.9
2.85
3.15
1.9
2.1
2.85
3.15
Φ12
12.2
12.9
3.35
3.65
2.35
2.65
3.3
3.7
Φ14
14.2
14.9
3.9
4.3
2.85
3.15
3.8
4.2
Φ16
16.2
16.9
4.5
5.1
3
3.4
4.3
4.7
Φ18
18.2
19.04
4.5
5.1
3.4
3.8
4.8
5.2
Φ20
20.2
21.04
5.1
5.9
3.8
4.2
5.3
5.7
Φ22
22.5
23.34
5.1
5.9
4.3
4.7
5.8
6.2
Φ24
24.5
25.5
6.5
7.5
4.8
5.2
6.7
7.3
Φ27
27.5
28.5
6.5
7.5
5.3
5.7
7.7
8.3
Φ30
30.5
31.5
9.5
10.5
5.8
6.2
8.7
9.3