QC 286-2012方头长圆柱端紧定螺钉

QC 286-2012方头长圆柱端紧定螺钉-紧固云

QC 286-2012

方头长圆柱端紧定螺钉

Square set screws with long dog point

QC 286-2012方头长圆柱端紧定螺钉尺寸图-紧固云
尺寸规格 规格X长度(P)
标准数据
  • M6-M10
  • M12-M16
(mm)
P
dp max
dp min
e min
k min
k max
r min
z max
z min
s min
s max
M6
1
4
3.7
7.3
5.85
6.15
0.25
3.25
3
5.82
6
M8
1.25
5.5
5.2
9.7
6.82
7.18
0.4
4.3
4
7.78
8
M10
1.5
7
6.64
12.2
7.82
8.18
0.5
5.3
5
9.78
10
M12
1.75
8.5
8.14
14.7
9.82
10.18
0.6
6.3
6
11.73
12
M16
2
12
11.57
20.9
13.785
14.215
0.6
8.36
8
16.73
17